VA SONNY vom ZELLERGRUND (long coat)
DOB: 11.05.2011
Father:  Miro vom Zellergrund
Mother: Ubene vom Silvalakus